debilitate

debilitate

debilitates

debilitated

debilitated

debilitating

Verb

Synonymer
debilitated

Adjektiv
Vanligast
weak and feeble

Synonymer

Synonymer