datorspråk

datorspråket

datorspråk

datorspråken

Substantiv
data

Synonymer