dataskärm

dataskärmen

dataskärmar

dataskärmarna

Substantiv
data

Synonymer