carry through

carried through
carried through
carry through
Verb

Ordet carry through har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom ekonomi
  • Inom data
religion
ekonomi
data

Ordet carry through inom religion

Översättningar (inom religion)

Ordet carry through inom ekonomi

carry out a task

Synonymer till carry through (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till carry through (inom ekonomi)

Ordet carry through inom data

Synonymer till carry through (inom data)

Diskussion om ordet carry through