butcherly

Adjektiv

Ordet butcherly har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
generell
botanik

Ordet butcherly inom generell

Synonymer till butcherly (inom generell)

Ordet butcherly inom botanik

Synonymer till butcherly (inom botanik)

Diskussion om ordet butcherly