brytning

brytningen

brytningar

brytningarna

Substantiv
Vanligast lingvistik

Synonymer

Vanlig fysik

Synonymer

Vanlig gruvdrift

Synonymer

Mindre vanlig bildligt

Synonymer

Ovanlig