bryta igenom

bryter igenom

bröt igenom

brutit igenom

bryt igenom

Verb

Synonymer