brassy

brassier

brassiest

brassiest

Adjektiv
resembling the sound of a brass instrument

Synonymer

slang
tastelessly showy

Synonymer