braka

brakar

brakade

brakat

braka

Verb

Synonymer