bli rasande

blir rasande

blev rasande

blivit rasande

bli rasande

Verb