bladspets

(-)(-)(-)
Substantiv
botanik

Synonymer