betäcka

betäcker

betäckte

betäckt

betäck

Verb
Vanligast zoologi

Synonymer

ålderdomlig