beldame

beldames

Substantiv
  • Svenska
  • häxa [ mytologi ]

Synonymer

Synonymer