begåvning

begåvningen

begåvningar

begåvningarna

Substantiv
psykologi

Synonymer