Banda

Namnbanda

bandar

bandade

bandat

banda

Verb
teknik

Synonymer

Banda

Namn