avlida

avlider

avled

avlidit

avlid

Verb

Synonymer
avliden

Adjektiv

Synonymer