avlande

avlandet

(-)(-)
Substantiv

Synonymer
avla

avlar

avlade

avlat

avla

Verb

Synonymer

avlande

Adjektiv