avart

avarten

avarter

avarterna

Substantiv

Synonymer

Synonymer