anläggning

anläggningen

anläggningar

anläggningarna

Substantiv

Synonymer

Har undergrupp

vapen

Synonymer