allot

allot

allots

allotted

allotted

allotting

Verb
Vanligast
ekonomi

Synonymer