abilitet

abiliteten

(-)(-)
Substantiv
psykologi

Synonymer