Mohammedan

Substantiv

Synonymer
Mohammedan

Adjektiv

Synonymer