Chimney Swift

Substantiv
fåglarchimney swift

Substantiv
American swift that nests in e.g. unused chimneys

Synonymer