återstod

återstoden

återstoder

återstoderna

Substantiv

Synonymer

bildligt

Synonymer

  • rest

    [ bildligt, allmänt ]återstod

Substantiv

återstå

återstår

återstod

återstått

återstå

Verb

Synonymer