åkermark

åkermarken

åkermarker

åkermarkerna

Substantiv
jordbruk

Synonymer